างสาวนฤมล เหรียญทองวัฒนา

ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

เบอร์โทรศัพท์ :

" ในชีวิตการทำงานของเราจะต้องมีความเป็นมืออาชีพทั้งลูกน้องและหัวหน้างานยิ่งเป็นหัวหน้ายิ่งต้องมีความเป็นมืออาชีพสูงกว่าคนอื่นในองค์กรจะได้นำเขาได้และผู้นำที่ดีต้องมีความรู้มีความสามารถอย่างแท้จริงจะต้องไม่ทำงานโดยใช้ความรู้ความสามารถแบบหลอกลวงคือ ไม่รู้จริงหรือทำตัวเป็น “นักวิชาเกิน” ที่ไม่รู้จริงสักเรื่องโดยเฉพาะเรื่องงานของตัวเองถ้ามีสิ่งใดที่ไม่รู้จริง ก็ต้องกล้าที่จะเรียนรู้เพิ่มเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ไม่รู้ก็ต้องกล้าบอกว่า ไม่รู้ไม่เห็นเป็นไร ไม่มีใครรู้ทุกเรื่องในโลกนี้อยู่แล้วยอมรับว่าไม่รู้ดีกว่ามีคนจับได้ว่า ไม่รู้หรือรู้ไม่จริงและต้องใช้ความรู้คู่จรรยาบรรณ "

นางสาวนภัสรัญชน์ สุธรรมเจรญโชค

เจ้าหน้าที่

นางสาวพรทิพา พวงทอง

เจ้าหน้าที่

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร

 2. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

 3. จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน

 4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 5. จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขั้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา

 7. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต

 8. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร

 9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย

 10. รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ ทางการศึกษา

 11. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

 12. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

 13. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

 14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย