งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

จัดทำรวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจวัฒนธรรมเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา

การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาเป็นการนำสมรรถนะในงานอาชีพของมาตรฐานอาชีพหรือ มาตรฐานสมรรถนะ (Occupational Standards /Competency Standards) ตามระดับคุณวุฒิ วิชาชีพ มากำหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของสาขาวิชาและสาขางานในหลักสูตรแต่ละระดับ คุณวุฒิอาชีวศึกษา แล้วพัฒนารายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสมรรถนะที่ กำหนดเพื่อเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ทั้งนี้ เนื่องจากนโยบาย ยุทธศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและ เทคโนโลยีรวมทั้งความต้องการกำลังคนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีการพัฒนาหลักสูตร อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยในทุก 5 ปี นอกจากนี้ก็อาจจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหลักสูตร เพิ่มเติมในระหว่างวงรอบของการใช้หลักสูตรนั้น ๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของ งานอาชีพได้เช่นกัน